Až půjde vaše firma do basy

Akciová společnosti, poslyšte rozsudek jménem republiky – i tahle nezvyklá věta by mohla začít padat u českých soudů, pokud vláda dotáhne do konce svůj návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho účinnost se prozatím předpokládá od 1. ledna 2012.

Právnickými osobami se zde rozumějí zejména obchodní společnosti ve všech jejich formách.

A jednat se má o pravou trestní odpovědnost, analogickou odpovědnosti osob fyzických, včetně uložení a výkonu trestu. Podnikatelé by připravovanou legislativní novinku neměl brát na lehkou váhu.

Právnické osoby budou muset nově své rozhodovací a kontrolní procesy, obsah pravidel, kterými se řídí, a také samotná rozhodnutí hodnotit i z hlediska nových trestních rizik.

Co ukáže praxe

Rozsah trestných činů, které může právnická osoba spáchat, se řídí obsahem mezinárodněprávních dokumentů, kterými je Česká republika vázána – včetně například sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití.

Návrh odkazuje na více než 70 vyjmenovaných trestných činů a výčet možných trestů mimo jiné zahrnuje zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz přijímání dotací a subvencí a další.

Otázkou je, za jakých podmínek je možné tresty uložit. Může vůbec právnická osoba spáchat trestný čin? Návrh říká, že trestným činem spáchaným právnickou osobou je „protiprávní čin spáchaný jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti“.

Právnické osobě lze spáchání trestného činu přičítat, jestliže byl spáchán statutárním orgánem anebo i fyzickými osobami v určitých pozicích, včetně zaměstnaneckých. A i když taková konkrétní osoba nebyla zjištěna, trestní odpovědnosti právnické osoby to nebrání.

Otázka fiktivního trestněprávního „zavinění“ právnické osoby je zásadním problémem navrhované úpravy.

Jde o složitou otázku i z hlediska právní teorie. Tím spíše lze očekávat problémy v praxi.

Právo versus chaos

Lze pochopit, že z pohledu trestního práva vznikla potřeba činit někoho zodpovědným i za trestný čin spáchaný právnickou osobou. Proto také myšlenka takového postihu vznikla, začala být jednotlivými státy uváděna do praxe, a stane se tomu tak i u nás.

Každá nová zásadní změna práva přináší své problémy. A stejné to bude i v tomto případě. Nový zákon bude každopádně znamenat pro podnikatelské subjekty riziko.

Nabízí se například trestní oznámení jako prostředek konkurenčního boje či „sabotážní činnost“ nasazeného zaměstnance. Pokud je ale z hlediska mezinárodních závazků České republiky nezbytné zákon přijmout, měl by být srozumitelným a praktickým nástrojem prosazování práva.

Budou-li pravidla nejasná, stane se msto toho Pandořinou skříňkou, a v konečném výsledku prohrají podnikatelé i stát.

PERGL, Robert a VIDRNA, Jan. Až půjde vaše firma do basy. Ekonom. 5.-11.2011, LV, 18, s. 51. Dostupný také z WWW: <http://ekonom.ihned.cz/c1-51766740-az-pujde-vase-firma-do-basy>. ISSN 1210-0714.

Až půjde vaše firma do basy