Problematika profilu zadavatele

Mezi mediálně méně známé nové povinnosti, leč pro zadavatele velmi důležité, patří uveřejňování informací na tzv. profilu zadavatele. Ohledně tohoto profilu platí řada povinností a jejich porušení může znamenat pokuty v řádech desítek milionů korun.

Již od 15. září 2010, kdy nabyla účinnosti novela č. 179/2010 Sb., mají zadavatelé povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Profilem zadavatele se podle § 17 písm. x) novely zákona o veřejných zakázkách rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Elektronické nástroje

Elektronickými nástroji je podle § 149 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách rozuměno programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle zákona o veřejných zakázkách, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat.

Na tyto elektronické nástroje jsou kladeny požadavky, aby neporušovaly zákaz diskriminace, který je zakotven mezi základními zásadami postupu zadavatele v § 6 zákona o veřejných zakázkách. Dále je nezbytné, aby tyto nástroje byly s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. U výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení to fakticky znamená, aby tento dokument byl na profilu zadavatele chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě dostupný nepřetržitě.

Zadavatelé nemají obecnou povinnost používat v zadávacím řízení předem atestované elektronické nástroje, ale jsou odpovědni za to, že elektronický nástroj odpovídá požadavkům zákona o veřejných zakázkách a prováděcím právním předpisům, což je možno prokázat např. znaleckým posudkem či zpětně provedenou certifikací.

Povinnost zřídit si profil

Do nabytí účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách měli povinnost mít zřízen svůj profil a následně registrován v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému (od 1. dubna 2012 – Věstník veřejných zakázek) pouze veřejní zadavatelé, kteří zadávali podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení a kteří zde povinně museli uveřejňovat výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Odkazy na profily zadavatelů, které jsou evidovány ve Věstníku veřejných zakázek, často směřují potenciálního dodavatele a uchazeče o veřejnou zakázku přímo na elektronické úřední desky zadavatelů či webové stránky zadavatelů. Na tomto místě zadavatelé většinou zveřejňují zadávací podklady k veřejným zakázkám zadávaným ve zjednodušeném podlimitním řízení současně s veřejnými zakázkami malého rozsahu.

Zveřejňování dokumentů na profilech

Novela zákona o veřejných zakázkách významně rozšiřuje povinnosti veřejných zadavatelů ohledně zveřejňování dokumentů na jejich profilech. Nově je např. zavedena povinnost zadavatele uveřejňovat na profilu zadavatele textovou část zadávací dokumentace, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků, jejichž cena dosahuje 500 000 Kč bez DPH a vyšší, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

V novém znění § 156 zákona o veřejných zakázkách je rovněž stanovena povinnost veřejného zadavatele u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek uveřejnit na profilu zadavatele odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

Náležitosti profilu

Požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví podle § 17 písm. x) zákona o veřejných zakázkách prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Tato vyhláška, která byla v době přípravy tohoto příspěvku v připomínkovém řízení, měla původně nabýt účinnosti současně s novelou zákona o veřejných zakázkách dne 1. dubna 2012 a měla nahradit vyhlášku č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel podle návrhu této vyhlášky musí mimo jiné zajistit, aby:

  1. se každý mohl ujistit o identitě zadavatele, případně o identitě provozovatele profilu zadavatele vhodnou formou,
  2. byly vytvořeny a chráněny proti změně, zničení a neoprávněnému přístupu záznamy o stavu profilu zadavatele a uveřejněných dokumentech,
  3. záznamy obsahovaly informaci o identifikaci osoby, která uveřejnila dokument, identifikaci dokumentu, dobu uveřejnění dokumentu – datum a čas začátku a konce uveřejnění,
  4. uveřejněný dokument byl chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě přístupný nepřetržitě,
  5. časové informace byly uvedeny s přesností na sekundu a byly poskytovány operačním systémem navázaným na zdroj reprodukující světový koordinovaný čas UTC (například na státní etalon času a frekvence nebo pomocí přijímače globálního systému určování polohy GPS),
  6. internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na webovou stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele,
  7. všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění.

Zároveň tato vyhláška určuje, že např. výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nikoliv pouze prostým podpisem zadavatele. Požadavky na profil zadavatele se na základě novely účely zákona o veřejných zakázkách a prováděcí vyhlášky výrazně zpřísnily. To vše přichází za situace, kdy velké množství zadavatelů používá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj, který není elektronickým nástrojem podle § 149 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.

Provozování elektronického nástroje

Zadavatelé mají možnost provozovat elektronický nástroj (ať již vytvořený zadavatelem či pořízený dodávkou) na své vlastní webové infrastruktuře či zvolit zajištění svých povinností v souvislosti s uveřejňováním na profilu zadavatele formou kompletní poptávky služeb dodavatele elektronického nástroje.

Provozovatelé těchto elektronických nástrojů jsou schopni veřejným zadavatelům poskytnout nejenom elektronický nástroj (software), ale i provozní infrastrukturu a servisní podporu. Toto řešení se bude jevit pro většinu zadavatelů jako ekonomicky výhodnější, neboť roční náklady na provoz profilu zadavatele formou služby jsou nepoměrně nižší než náklady zadavatele na vývoj vlastního softwaru a správu infrastruktury.

Důsledky chyb zadavatelů

Chyby zadavatelů spočívající v nesprávném uveřejňování (včetně uveřejňování na profilu zadavatele) mohou zadavatelům způsobit nemalé problémy při případném přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Sankce za nesplnění povinnosti uveřejnění mohou být ze strany orgánu dohledu uloženy až do výše 20 mil. Kč a v případě opakovaného porušení uveřejňovací povinnosti až do výše 40 mil. Kč.

V souvislosti s nově rozšířenou právní úpravou profilu zadavatele je nejenom nutné, aby zadavatelé respektovali zákonnou povinnost uveřejňovat informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám na svých profilech, ale i nanejvýš vhodné, aby si zadavatelé ověřili, zda jejich současný profil zadavatele vyhovuje všem požadavkům právních předpisů v oblasti zadávání.

PERGL, Robert. Problematika profilu zadavatele. Právní rádce [online]. Praha: Economia a.s., 2012, č. 55468870 [cit. 2012-04-23]. ISSN 1210-4817. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-55468870-problematika-profilu-zadavatele

Problematika profilu zadavatele