Může neurolog v přípravě na PL pracovat jako závodní lékař?

Je možné zaměstnat v nemocnici – příspěvkové organizaci – na pozici praktického lékaře – závodní preventivní péče – lékařku, která je zařazena v oboru všeobecné praktické lékařství, má již splněný základní kmen příslušného vzdělávacího programu a k atestaci se chystá příští rok? Dotaz čtenářky Medical Tribune právní poradně.

Je možné zaměstnat v nemocnici – příspěvkové organizaci – na pozici praktického lékaře – závodní preventivní péče – lékařku, která je zařazena v oboru všeobecné praktické lékařství, má již splněný základní kmen příslušného vzdělávacího programu, k atestaci se chystá příští rok?

Doplňuji, že v oboru všeob. praktického lékařství se rekvalifikuje z oboru neurologie, kde má atestaci I. stupně, pracovala jako sek. lékař na neurologickém odd., poté jako samostatný ambulantní lékař v neurologické ambulanci, ve své praxi pracovala několik měsíců, kromě jiných pracovišť, také na odd. ARO. Jsem jejím školitelem.

Z dotazu není zcela jisté, jestli lékařka získala specializovanou způsobilost z oboru neurologie podle přechodného ustanovení zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění (doplnila si chybějící část praxe do 2. dubna 2009), anebo nikoli a je stále lékařkou bez jakékoli specializované způsobilosti. Vzhledem ke skutečnosti, že lékařka pracovala jako „samostatný ambulantní lékař v neurologické ambulanci“, pak pravděpodobně již získala specializovanou způsobilost z oboru neurologie.

I když tedy lékařka pravděpodobně získala specializovanou způsobilost z oboru neurologie podle předchozí věty, pak podle současného vzdělávacího programu z oboru neurologie není oprávněna samostatně vykonávat povolání lékaře závodní preventivní péče bez odborného dohledu. Pouze lékař, který získal specializovanou způsobilost z oboru všeobecného praktického lékařství, je oprávněn jako smluvní nebo závodní lékař podílet se na péči o zaměstnance na smluvních pracovištích (viz bod 6 – Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání v oboru všeobecného praktického lékařství získal specializovanou způsobilost).

Neurolog nemá stanoveno, že by jako smluvní nebo závodní lékař byl oprávněn podílet se na péči o zaměstnance na smluvních pracovištích (srovnej bod 6 vzdělávacího programu oboru neurologie). Pokud lékařka již absolvovala základní kmen všeobecného praktického lékařství, pak sice může vykonávat určité činnosti stanovené prováděcím právním předpisem samostatně, bez odborného dohledu a na vlastní odpovědnost.

Tento prováděcí právní předpis dosud nebyl vydán, proto zatím není možné, aby některé činnosti mohla lékařka vykonávat samostatně po absolvování základního kmenu, navíc výkon některých činností nelze považovat za samostatný výkon povolání, protože podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti (§5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění).

Takže bych nedoporučoval do doby získání specializované způsobilosti v oboru všeobecného praktického lékařství zaměstnat tuto jedinou lékařku s náplní práce v plném rozsahu závodní preventivní péče pro celou nemocnici (rozsah závodní preventivní péče je vymezen mj. v ustanovení §18a a §35a zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění, a v mnoha dalších právních předpisech).

Nicméně nic by nemělo bránit nemocnici Vás zaměstnat oba dva, Vás jako lékaře plně odpovědného v celém rozsahu závodní preventivní péče pro celou nemocnici a současně jako lékaře vykonávajícího odborný dohled nad výkonem povolání lékařky, a lékařku pracující pod Vaším dohledem.

Doplňující dotaz čtenáře:

Je splněna podmínka garanta, když svoji praxi vykonávám v tomtéž areálu, jen v jiném pavilonu vzdáleném 50 m? V pavilonu, kde je praxe lékařky, mé školenky je v dalším poschodí ambulance interny, v následujícím odd. JIP a neurologie. Moje pracovní doba i doba provozu závodní ambulance se kryje až na několik hodin v jednom dni v týdnu.

Velmi správně dovozujete, že pro výkon povolání pod odborným dohledem musí být naplněny podmínky místní (50 m) a časové dostupnosti (chůzí cca do 1 minuty, telefonicky prakticky ihned) po celou dobu poskytování zdravotní péče lékařem, nad nímž je dohled vykonáván. Pravděpodobně budou tyto podmínky splněny i tehdy, když v jednom pracovním dnu v týdnu nebude splněna podmínka místní, případně i časové dostupnosti (nicméně byste měl zůstat být nepřetržitě k dispozici pro telefonické konzultace a měl byste se dostavit k osobnímu provádění odborného dohledu do 30 minut od okamžiku, kdy k tomu jste byl lékařem bez specializované způsobilosti vyzván – viz Doporučení představenstva ČLK 1/2007), a když v tuto inkriminovanou dobu by měla mít lékařka možnost kontaktovat nemocnicí pověřeného dalšího garanta z oddělení nemocnice popsaných Vámi v dotazu (nicméně je otázkou nakolik rozsah oprávnění lékaře se specializovanou způsobilostí z interního lékařství odpovídá rozsahu závodní preventivní péče). Ovšem pro výkon povolání pod odborným dohledem nestačí splnění podmínek místní a časové dostupnosti, ale i podmínka „pokrytí“ veškerého rozsahu vykonávané praxe závodní preventivní péče v nemocnici. Je tedy věcí garanta (školitele), aby stanovil rozsah činností, jež plně ponechá osobě, nad kterou vykonává odborný dohled, jež smí vykonávat pouze za jeho přítomnosti, a jež prozatím vůbec nesmí vykonávat (tedy musí přenechat provedení zákroku školiteli). Obecně garant (školitel) je plně odpovědný i za výkon povolání lékaře bez specializované způsobilosti (s výjimkou excesu tohoto lékaře a do budoucna snad i s výjimkou za vyhláškou přesně specifikovanými určitými činnostmi, které bude moci lékař bez specializované způsobilosti a po absolvování základního kmenu vykonávat bez odborného dohledu a na vlastní odpovědnost).

Obecně garant (školitel) je současně jak garantem ochráncem, kdy je povinen chránit život a zdraví pacientů a odpovídá za to, že bude poskytnuta péče pacientů lékařem, nad nímž vykonává odborný dohled, odborně (v souladu s profesními standardy a povinnostmi a v souladu se současnými poznatky medicíny), tak i garantem dozorcem, kdy je povinen dozírat nad zdrojem nebezpečí (nedostatečnými erudicemi, zkušenostmi či dovednostmi lékaře, nad nímž vykonává odborný dohled) a zamezit všem z toho plynoucím ohrožením života a zdraví pacientů.

SKÁCEL, Jan. Může neurolog v přípravě na PL pracovat jako závodní lékař?. MEDICAL TRIBUNE CZ : Tribuna lékařů a zdravotníků [online]. 16.06.2011 13:54, 23057, [cit. 2011-06-17]. Dostupný z WWW: <http://www.tribune.cz/clanek/23057>.