Odkdy může absolvent sloužit noční?

Je v zákoníku práce uvedeno, odkdy může lékař – čerstvý absolvent fakulty – sloužit noční služby? Může sloužit již ve zkušební době nebo až po uplynutí tří měsíců?

Ani v zákoníku práce (dále jen “ZPr”) a ani v jiném právním předpise není výslovně stanoveno, odkdy smí absolvent medicíny – odborně způsobilý lékař – sloužit noční služby v noční době od 22. do 6. hodiny (dále jen “ÚPS”); vyjma ustanovení §94 ZPr, které stanoví, že zaměstnanec musí být před zařazením na noční práci vyšetřen lékařem závodní preventivní péče, který musí určit, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý k výkonu ÚPS v noční době. Ostatně není možné stanovit právním předpisem přesný okamžik oprávnění odborně způsobilého lékaře k výkonu ÚPS, protože tato skutečnost je vysoce individuální s ohledem na druh, formu a obor zdravotní péče a s ohledem na dosavadní zkušenosti, znalosti, dovednosti a pracovní výsledky absolventa medicíny. Proto ani není výslovně zakázáno v ZPr, že by zaměstnanec již ve zkušební době nesměl vykonávat ÚPS v noční době. Tedy lze si představit, že i absolvent medicíny bude pověřen zpravidla primářem oddělení k výkonu ÚPS již ve zkušební době.

Nicméně lze velmi vřele doporučit, aby absolventi medicíny byli pověřeni k výkonu ÚPS nejdříve následujícího dne po uplynutí zkušební doby, neboť tato mimo jiné slouží k tomu, aby si absolvent medicíny osvojil alespoň základní znalosti a dovednosti v příslušném oboru zdravotní péče. Jen připomínám, že odborně způsobilý lékař je oprávněn poskytovat zdravotní služby pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, tedy nikoli samostatně. Teprve až absolvováním základního kmene příslušného specializačního oboru smí vykonávat pouze některé činnosti samostatně, kdy tyto činnosti by měl stanovit prováděcí právní předpis.

Tedy výhradně záleží na rozhodnutí primáře oddělení, případně jiného vedoucího zaměstnance či na vnitřním předpise zaměstnavatele, odkdy Vás pověří i výkonem ÚPS, a to s ohledem na druh, formu a obor zdravotní péče a s ohledem na Vaše individuální schopnosti, znalosti a dovednosti; tedy záleží na vzájemné důvěře mezi Vámi a především primářem oddělení. Jakmile Vás pověří výkonem ÚPS, pak je zpravidla primář oddělení povinen zajistit při Vašem výkonu ÚPS řádný odborný dohled ve smyslu uvedeném výše.

SKÁCEL, Jan. Odkdy může absolvent sloužit noční?. Medical Tribune CZ : Tribuna lékařů a zdravotníků [online]. 11.12.2011, 24816, [cit. 2011-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.tribune.cz/clanek/25126>.