Využívání finančních údajů pro prevenci a boj proti závažné trestné činnosti.

  1. dubna 2018 přijala Evropská komise návrh směrnice, jejímž cílem je usnadnit donucovacím orgánům přístup k finančním informacím uchovávaným v jiných jurisdikcích v EU pro účely vyšetřování terorismu a jiné závažné trestné činnosti a jejich využívání. Směrnice příslušným orgánům umožní přímý přístup k informacím o bankovních účtech obsažených v centralizovaných registrech zřízených v každém členském státě podle páté směrnice o boji proti praní peněz. Cílem je rovněž posílit vnitrostátní a přeshraniční výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států EU, včetně donucovacích orgánů a finančních zpravodajských jednotek, jakož i s Europolem. Příslušná Směrnice dne 20. června 2019 vstoupila v platnost a byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 11. července. Členské státy musí do 1. srpna 2021 provést ustanovení do vnitrostátního práva.

Dne 20. června 2019 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1153
o stanovení pravidel, usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů.

 Tato směrnice stanoví opatření, která mají usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech a jejich využívání těmito orgány za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů. Stanoví rovněž opatření, která mají usnadnit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím v oblasti prosazování práva za účelem prevence praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a boje proti nim, a opatření ke zjednodušení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami.

Směrnice v uvedených souvislostech stanoví jednotný obsah všech relevantních definicí
a ukládá členským státům určit ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k přístupu do svého vnitrostátního centralizovaného registru bankovních účtů. Totéž se týká orgánů, které mohou požadovat a získávat finanční informace nebo finanční analýzy od finanční zpravodajské jednotky.

Členské státy jsou povinny zajistit určeným orgánům pravomoc pro přístup k informacím
o bankovních účtech a vyhledávání v nich, a to přímo a okamžitě, pokud to je nezbytné pro plnění jejich úkolů pro účely prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažného trestného činu nebo podpory trestního vyšetřování závažného trestného činu, včetně zjišťování, sledování a zmrazení majetku v souvislosti s tímto vyšetřováním.

Směrnice stanoví podmínky takové činnosti, její kontrolu a pravidla výměny informací mezi příslušnými orgány a finančními zpravodajskými jednotkami a mezi finančními zpravodajskými jednotkami navzájem, včetně mezinárodní spolupráce, včetně způsobu a formy kontaktů s Europolem.

Směrnice současně stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů při jejich zpracovávání, a to zvláště osobních údajů citlivých.

Členské státy budou povinny vyhodnocovat účinnost svých systémů pro boj proti závažným trestným činům tím, že povedou komplexní statistiky podle zadaných kritérií.

Provádění Směrnice bude Komisí pravidelně hodnoceno s tím, že příslušné zprávy budou předkládány Evropskému Parlamentu a Radě.

Členské státy uvedou v účinnost a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. srpna 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.