Pravomoci Soudního dvora Evropské Unie

Soudní dvůr Evropské Unie svými rozsudky pozitivně formuje různé aspekty života evropského občana, zejména pokud se jedná o volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb, rovné zacházení
a sociální práva, základní práva a občanství Evropské unie. Jako takový je chápán jako důležitý faktor evropské integrace.

S jeho činností souvisí existence Justiční sítě Evropské unie, která vznikla 2017. Jejím cílem je podporovat výměnu informací o judikatuře mezi zúčastněnými vnitrostátními soudy a Soudním dvorem. Prvním úspěchem Sítě bylo vytvoření platformy pro spolupráci (platformy JNEU), která je dostupná ve všech jazycích EU a shromažďuje práci soudců Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudců během jejich soudních činností.

Tento přehled popisuje pravomoci Soudního dvora Evropské unie, který se skládá ze dvou soudů – samotného Soudního dvora a Tribunálu – a umožňuje aplikovat různé prostředky právní nápravy, tak jak je upřesňují článek 19 Smlouvy o Evropské unii (SEU), články 251-281 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), článek 136 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) a Protokol (č. 3) o statutu Soudního dvora Evropské unie připojený ke Smlouvám.

V této souvislosti hraje významnou roli Justiční síť Evropské unie, vzniklá v roce 2017. Jejím cílem je podporovat výměnu informací o judikatuře mezi zúčastněnými vnitrostátními soudy a Soudním dvorem. Na stránkách
s omezeným přístupem zveřejňují zúčastněné vnitrostátní soudy a Soudní dvůr informace o své judikatuře, týkající se práva EU, o záležitostech, které vnitrostátní soudy postoupily Soudnímu dvoru k rozhodnutí o předběžné otázce, a o sděleních a studiích. Prvním úspěchem Sítě bylo vytvoření platformy pro spolupráci (platformy JNEU), která je dostupná ve všech jazycích EU a shromažďuje práci soudců Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudců během jejich soudních činností. Soudci tak mají přístup k nástroji, který jim umožňuje zpřístupňovat svou judikaturu, výzkum a analýzu svým protějškům, a sdílet tak poznatky a zlepšovat účinnost. Platforma JNEU má v současnosti více než 2 000 uživatelů v ústavních a nejvyšších soudech členských států.

Soudní dvůr se skládá z 28 soudců a 11 generálních advokátů. Soudní dvůr má výlučnou pravomoc rozhodovat
o žalobách mezi orgány a žalobách podaných členským státem proti Evropskému parlamentu nebo Radě. Tribunál se skládá alespoň z jednoho soudce z každého členského státu (46 soudců ve funkci od 20. března 2019). Tribunál je příslušný rozhodovat v prvním stupni ve všech ostatních žalobách tohoto druhu, zejména o žalobách podaných fyzickými osobami a žalobách podaných členským státem proti Komisi.

Kompetence

Před soudním dvorem Evropské Unie je možné přímé řízení vedené proti členskému státu Evropské Unie nebo orgánu, instituci nebo jinému subjektu Evropské Unie.

Jako takový je chápán jako důležitý faktor evropské integrace,

Jednotlivé druhy řízení

Řízení o předběžné otázce

 Zajišťuje účinné a stejnorodé uplatňování právních předpisů Unie.

Soudní dvůr Evropské Unie svými rozsudky pozitivně formuje různé aspekty života evropského občana, zejména pokud se jedná o:

 • volný pohyb zboží
 • volný pohyb osob
 • volný pohyb služeb
 • rovné zacházení a sociální práva
 • základní práva
 • občanství Evropské unie

 Žaloba pro nesplnění povinnosti

 Umožňuje Soudnímu dvoru kontrolovat, zda členské státy dodržují povinnosti, které jsou jim uloženy na základě práva Unie.

 Žaloba na neplatnost

 Žalobou na neplatnost se žalobce domáhá zrušení aktu orgánu, instituce nebo jiného subjektu Unie (zejména nařízení, směrnice, rozhodnutí).

 Žaloba na nečinnost

 Tato žaloba umožňuje přezkoumávat legalitu nečinnosti orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie.

 Kasační opravný prostředek

 Soudnímu dvoru může být předložen kasační opravný prostředek proti rozsudkům a usnesením Tribunálu omezený na právní otázky.

Smlouva o fungování Evropské Unie stanoví, že Tribunál je příslušný rozhodovat v prvním stupni ve věcech uvedených v článcích 263, 265, 268, 270 a 272 SFEU, zejména v oblastech uvedených níže, pokud se nejedná

o žaloby podané členskými státy, orgány EU nebo Evropskou centrální bankou, neboť tyto případy spadají do výlučné pravomoci Soudního dvora (článek 51 statutu Soudního dvora EU):

 • žaloby na neplatnost aktů orgánů, institucí nebo jiných subjektů EU nebo na nečinnost podané proti orgánům fyzickými nebo právnickými osobami (články 263 a 265 SFEU);
 • žaloby podané členskými státy proti Komisi;
 • žaloby o náhradu škody způsobenou orgány, institucemi nebo jinými subjekty EU či jejich zaměstnanci (článek 268 SFEU);
 • spory týkající se smluv uzavřených Unií nebo jejím jménem, které výslovně svěřují pravomoc rozhodovat Tribunálu (článek 272 SFEU);
 • žaloby týkající se duševního vlastnictví podané proti Úřadu Evropské unie produševní vlastnictví a proti Odrůdovému úřadu Společenství;
 • spory mezi Unií a jejími zaměstnanci, včetně sporů mezi každým orgánem, institucí nebo jiným subjektem na jedné straně a jejich zaměstnanci na straně druhé,
 • žaloby podané proti rozhodnutím Evropské agentury pro chemické látky.

Proti rozhodnutím Tribunálu lze podat ve lhůtě dvou měsíců k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezený na právní otázky.