EU přizpůsobuje pravidla v oblasti autorského práva digitálnímu věku

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/0280(COD),  o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES

 

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2016/0280 (COD), nazývaná také Směrnice EU o autorském právu, je směrnice Evropské unie, která má zajistit „dobře fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů s přihlédnutím zejména k digitálnímu a přeshraničnímu využití chráněného obsahu. Rozšiřuje stávající právní předpisy Evropské unie o autorských právech a je součástí projektu jednotného digitálního trhu EU.

V září 2016 navrhla Evropská komise v rámci strategie pro jednotný digitální trh modernizaci autorského práva v EU. Rada Evropské unie přijala dne 15. 4. 2019 směrnici o autorském právu, která přinese konkrétní výhody občanům, kreativním odvětvím, tisku, výzkumným pracovníkům, pedagogům a institucím kulturního dědictví. Tato reforma modernizuje předpisy EU v oblasti autorského práva z roku 2001. V březnu 2019 směrnici schválil Evropský parlament.

Předpisy v oblasti autorského práva se díky této reformě přizpůsobí dnešnímu světu, v němž se hlavním způsobem přístupu k tvůrčím dílům a novinovým článkům staly hudební streamingové služby, platformy s videy na vyžádání a platformy pro obsah nahraný uživateli. Směrnicí se tak modernizují stávající právní předpisy EU v oblasti autorského práva s cílem připravit podmínky pro vytvoření skutečného jednotného digitálního trhu. Nová pravidla tak zajistí náležitou ochranu pro autory a umělce a současně otevřou nové možnosti pro přístup k on-line obsahu chráněnému autorským právem v celé Evropské unii a pro jeho sdílení.

Směrnice se zabývá:

  1. A) Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva digitálnímu a přeshraničnímu prostředí
  2. B) Zlepšení postupů udělování licencí pro zajištění širšího přístupu ke kreativnímu obsahu
  3. C) Dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva

Nová směrnice posílí kvalitní žurnalistiku v EU a poskytne lepší ochranu evropským tvůrcům a interpretům. Uživatelé se budou moci spolehnout na nové předpisy, díky nimž bude možné na platformách legálně nahrávat obsah chráněný autorským právem. Získají také silnější záruky spojené se svobodou projevu při nahrávání videí, jejichž součástí je obsah držitelů práv (tj. memů nebo parodií). Dohodnuté znění směrnice obsahuje zvláštní ustanovení, která ukládají členským státům povinnost chránit nahrávání a sdílení děl pro účely citace, kritiky, recenze, karikatury, parodie nebo parafráze. Zajistí se tak, že internetové memy a obrázky ve formátu GIF budou i nadále dostupné. Ustanovení dokonce zajišťují, že budou ještě bezpečnější než dříve, protože ochrana těchto děl byla dosud chráněna různými vnitrostátními právními předpisy, což vedlo k rozdílům mezi členskými státy.

Směrnice o autorském právu je součástí širší iniciativy zaměřené na přizpůsobení pravidel EU v oblasti autorského práva digitálnímu věku. Kromě toho členské státy EU přijaly nová pravidla, která mají evropským vysílacím společnostem usnadnit poskytování určitých programů v rámci jejich online služeb v zahraničí. Od 1. dubna 2018 mají navíc Evropané, kteří si ve svém domovském členském státě koupí či předplatí přístup k filmům, sportovním přenosům, hudbě, elektronickým knihám a hrám, k tomuto obsahu přístup, i když jsou na cestách nebo dočasně pobývají v jiné zemi EU.

Další postup:

Po zveřejnění směrnice v Úředním věstníku EU budou mít členské státy 24 měsíců na její provedení do vnitrostátních právních předpisů.

 

ZDROJ:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/